Research : ผลงานวิชาการ
 
เรื่อง .. แบบฝึกทักษะ เรื่องชนิดของคำ (คำสรรพนาม) วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ : นางพิมพ์รัชฎา ภัทรวีระภักดี ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง .. แบบฝึกทักษะ เรื่องชนิดของคำ (คำนาม) วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ : นางพิมพ์รัชฎา ภัทรวีระภักดี ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง .. ประโยคซับซ้อนในภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inguiry Method : 5E) กับวิธีสอนแบบปกติสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง ...เรียนรู้บทนำ เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย : วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ (เล่ม ๑): นางพิชญา เพชรพิมล ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง ...เรียนรู้บทนำ เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย : วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ : นางพิชญา เพชรพิมล ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง ...พินิจความ ตามเนื้องเรื่อง(๑) : วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ : นางพิชญา เพชรพิมล ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การเผยแพร่สูตรอาหาร: กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี : นางวิจิตรา เศรษฐกร ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แฟนพันธุ์แท้แห่งปี ๒๐๑๒ สุนทรภู่ ๑ ๓ Youtube
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แฟนพันธุ์แท้แห่งปี ๒๐๑๒ สุนทรภู่ ๒ ๓ Youtube
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แฟนพันธุ์แท้แห่งปี ๒๐๑๒ สุนทรภู่ ๓ ๓ Youtube
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------